Retningslinjer og vilkår

Krone AS arbeider etter interne etiske retningslinjer. Selskapet skal i enhver situasjon vise høy kvalitet i forretningsdriften. Selskapet praktiserer intern kontroll for å kvalitetssikre rådgivingen og oppfølgingen av kunder. Krone AS er underlagt taushetsplikt.

Konfidensialitet:
Selskapet vil aldri røpe fortrolig informasjon som mottas om kunde. Dette innbefatter opplysninger om identitet, familieforhold, inntekt, bolig, skatt, forsikringer, formue, investeringer, gjeld, og lignende. Det innbefatter også dokumentasjon på overnevnte, samt dokumenter som blir utarbeidet for kunde, for eksempel lånesøknader, betalingsforslag og lignende. Unntaket er dersom myndighetene eller lovverket krever å få slike opplysninger fremlagt.

Integritet:
Selskapet skal være samvittighetsfull i sin representasjon med kunden. Selskapet skal ikke representere en kunde dersom dette vil være uheldig for en annen kunde. Selskapet skal utforme forslag og tilbud i den hensikt at kunden skal kunne ta en informert avgjørelse. Slik informasjon skal inneholde fordeler, forpliktelser, kostnader, varighet, og andre viktige detaljer rundt løsningene.

Oppfølging:
Selskapet plikter å opprettholde jevnlig og vedvarende kommunikasjon med kunder. Selskapet bruker telefon, brev, e-post og personlige møter som kommunikasjonsmidler. Alle kunder skal ha oppfølging etter vedtatte frekvenser.

Vilkår for bruk av www.kroneforvaltning.no:
Krone AS anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er fullstendig, korrekt eller tilgjengelig. Krone AS fraskriver seg således ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene. Det understrekes at all informasjon utelukkende retter seg mot brukere bosatt i Norge. Linker som måtte være lagt ut på Krone AS' nettsider har som formål å avhjelpe brukernes informasjonsbehov. Krone AS påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre måtte inneholde linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler.

E-post: kundeservice@kroneforvaltning.no